Navigace

Kontakt:

tel.: +420 602 863 856, +420 721 715 546
e-mail.: moniq.keznikl@email.cz, podpora@brudermodely.cz

www.brudermodely.cz

 

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.brudermodely.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového www.brudermodely.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Za poslání zásilky účtuje provozovatel poštovné a balné na každou objednávku ve výši 169 Kč včetně DPH.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.brudermodely.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu a marketingovému využití. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

III. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR a reklamačním řádem internetového obchodu www.brudermodely.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

  • a. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • b. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • c. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • d. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  • f. spočívající ve hře nebo loterii

 

V. Odstoupení od kupní ceny ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo uvedl při objednávce chybné, případně neúplné kontaktní údaje.

2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • a. zboží se přestalo vyrábět nebo prodávat, případně se vyskytl problém na straně výrobce,
  • b. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován pro dohodnutí dalšího postupu. Již zaplacená část nebo celá kupní cena bude kupujícímu nejpozději do 3 dnů poslána zpět na účet nebo adresu.

 

VI. Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tyto data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení dopravci a to pouze za účelem doručení zboží zákazníkovi.

Veškerá uložená osobní data kupujícího budou na telefonické nebo emailové vyžádání smazány z databáze.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.brudermodely.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem,

Reklamační řád

1. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

2. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.brudermodely.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.

3. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese:  Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, e-mail /jeli k dispozici/, číslo objednávky, podrobný popis závady a popis toho jak závada vznikla.

4. Do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit /sídlo prodávajícího, odběrné místo apod.

5. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit fakturu, zjednodušený pokladní doklad apod.

6. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.